پذیرش با آزمون واحد تهران جنوبنو دانشجویان عزیزی که از طریق آزمون سرارسری پذیرفته شده اند از طریق سامانه آموزشیار مدارک خود را ارسال و انتخاب واحد نمایندراهنمای پذیرفته شدگان برای ورود به سامانه

لیست رشته های با آزمون