نحوه تحویل مدارک به پستنو دانشجویان عزیز می توانند مدارک خود را بشرح این راهنما به واحد دانشگاهی پست نمایندنحوه ارسال مدارک هویتی و تحصیلی از طریق شرکت پست