سامانه درخواست رفع اشکال واحد تهران جنوببا توجه به رشته قبولی فقط فرمی که مربوط به دانشکده یا مجتمع مربوطه است انتخاب نمائیدلطفا برای حل مشکلات سامانه دان با تلفن های اشاره شده در سایت newst.azad.ac.ir و vclass.azad.ac.ir بخش پشتیبانی تماس حاصل نمائید فرم های زیر برای طرح مشکلات آموزشی، دانشجوئی، مالی و یا سامانه آموزشیار می باشد. با تشکر از همکاری شمااعلام اشکال در انتخاب واحد و مسائل آموزشی

رديف آدرس لینک توضیحات
1 فرم درخواست انتخاب واحد و اعلام اشکال برای دانشجویان مجتمع فنی و مهندسی فرم دانشجویان فنی و مهندسی
2 فرم درخواست انتخاب واحد و اعلام اشکال برای دانشجویان مجتمع ولیعصر(عج) فرم دانشجویان علوم انسانی
3 فرم درخواست انتخاب واحد و اعلام اشکال برای دانشجویان دانشکده صنایع فرم دانشجویان صنایع
4 فرم درخواست انتخاب واحد و اعلام اشکال برای دانشجویان هنر و معماری فرم دانشجویان هنر و معماری
5 فرم درخواست انتخاب واحد و اعلام اشکال به آموزش ستادی فرم اعلام اشکال به آموزش ستادی
6 فرم درخواست انتخاب واحد و اعلام اشکال به آموزش ستادی برای دانشجویان غیر ایرانی(استماره الطلب للطلاب العراقیین) فرم اعلام اشکال به آموزش ستادی برای دانشجویان غیر ایرانی(استماره الطلب للطلاب العراقیین)


اعلام اشکال در مسائل دانشجوئی

رديف آدرس لینک توضیحات
1 فرم دانشجویان برای درخواست ها و اشکالات دانشجوئی نظیر گواهی اشتغال به تحصیل، تخفیف شهریه، پیگیری صدور گواهی موقت، پیگیری صدور دانشنامه و استعلام مدرک تحصیلی فرم دانشجویان برای مشکلات دانشجوئی


اعلام اشکال در مسائل شهریه ای

رديف آدرس لینک توضیحات
1 فرم دانشجویان برای درخواست ها و اشکالات مالی نظیر تقسیط شهریه، وام، عدم توانائی در پرداخت کامل شهریه فرم دانشجویان برای مشکلات مالی و شهریه ای


ارتباط با ریاست واحد(پیشنهاد، انتقاد، شکایت)

رديف آدرس لینک توضیحات
1 ارتباط با ریاست واحد به منظور ارائه پیشنهاد، انتقاد و یا شکایات ارتباط با ریاست واحد(پیشنهاد، انتقاد، شکایت)