پذیرش در محل


پذیرش مستقیم در محل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در 49 رشته، مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بدون آزمون و از طریق ثبت نام حضوری دانشجو می پذیرد

لطفا برای پذیرش و ثبت نام به آدرس دانشکده ها اشاره شده در زیر مراجعه نمائیدرشته های بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته نیمسال اول تحصیلی 400-1399

رشته های بدون آزمون کارشناسی پیوسته نیمسال اول سال تحصیلی 400-1399

رشته های با آزمون نیمسال اول سال تحصیلی 400-1399

آدرس دانشکده ها و مجتمع ها

بروشور رشته های بدون آزمون